میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

دانلود جدیدترین کامپوننت های برنامه نویسی
# لوگو نام نرم افزار گروه سایز پسوند فایل
1 Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2020.2.2 (16 March 2020) + Crack Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2020.2.2 (16 March 2020) + Crack گزارش ساز 507 MB rar
2 Syncfusion Essential Studio Enterprise 2019 Vol 2 v17.2.0.46 (22 Aug 2019) + Source Code Syncfusion Essential Studio Enterprise 2019 Vol 2 v17.2.0.46 (22 Aug 2019) + Source Code کامپوننت های تحت وب 750 Gig 3 Mb rar
3 Telerik UI for Xamarin 2019 R1 SP1 (2019.1.220.1) Retail + Nuget Package + VS Extensions Telerik UI for Xamarin 2019 R1 SP1 (2019.1.220.1) Retail + Nuget Package + VS Extensions کامپوننت های تحت وب 212 MB rar
4 Telerik UI for ASP.NET AJAX 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET AJAX 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 101 MB rar
5 Telerik UI for ASP.NET Core 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET Core 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 83 MB rar
6 Telerik UI for WinForms 2019 R2 (2019.2.508) Retail Telerik UI for WinForms 2019 R2 (2019.2.508) Retail کامپوننت های تحت ویندوز MB rar
7 Telerik Kendo UI for JQuery 2019 R1 SP1 (2019.1.220) Retail Telerik Kendo UI for JQuery 2019 R1 SP1 (2019.1.220) Retail کامپوننت های تحت وب 89 MB rar
8 Telerik UI for ASP.NET MVC 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET MVC 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 129 MB rar
9 Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2019.2.3 (23 Mar 2019) Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2019.2.3 (23 Mar 2019) گزارش ساز 507 MB rar
10 Stimulsoft Reports Server v2019.2.1 (14 Feb 2019) Stimulsoft Reports Server v2019.2.1 (14 Feb 2019) گزارش ساز 45.40 MB rar