میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


دانلود جدیدترین کامپوننت های برنامه نویسی
# لوگو نام نرم افزار گروه سایز پسوند فایل
1 Telerik UI for ASP.NET MVC 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET MVC 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 129 MB rar
2 Telerik Kendo UI for JQuery 2019 R1 SP1 (2019.1.220) Retail Telerik Kendo UI for JQuery 2019 R1 SP1 (2019.1.220) Retail کامپوننت های تحت وب 89 MB rar
3 Telerik UI for ASP.NET Core 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET Core 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 83 MB rar
4 Telerik UI for ASP.NET AJAX 2019 R2 (2019.2.514) Retail Telerik UI for ASP.NET AJAX 2019 R2 (2019.2.514) Retail کامپوننت های تحت وب 101 MB rar
5 Telerik UI for Xamarin 2019 R1 SP1 (2019.1.220.1) Retail + Nuget Package + VS Extensions Telerik UI for Xamarin 2019 R1 SP1 (2019.1.220.1) Retail + Nuget Package + VS Extensions کامپوننت های تحت وب 212 MB rar
6 Syncfusion Essential Studio Enterprise 2019 Vol 2 v17.2.0.46 (22 Aug 2019) + Source Code Syncfusion Essential Studio Enterprise 2019 Vol 2 v17.2.0.46 (22 Aug 2019) + Source Code کامپوننت های تحت وب 750 Gig 3 Mb rar
7 Telerik UI for WinForms 2019 R2 (2019.2.508) Retail Telerik UI for WinForms 2019 R2 (2019.2.508) Retail کامپوننت های تحت ویندوز MB rar
8 Stimulsoft Reports Server v2019.2.1 (14 Feb 2019) Stimulsoft Reports Server v2019.2.1 (14 Feb 2019) گزارش ساز 45.40 MB rar
9 Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2019.2.3 (23 Mar 2019) Stimulsoft Reports Ultimate .NET v2019.2.3 (23 Mar 2019) گزارش ساز 507 MB rar